/ סימנים של שלטון החוק.

סימנים של שלטון החוק.

המשפט הוא, קודם כל, דמוקרטימדינה שבה מובטחת שלטון החוק, שלטון החוק, שוויון כל האזרחים. בלבו של הארגון שלו הוא עקרון הפרדת השלטון לשופטים, למבצעים ולמחוקקים. אזרחי המדינה יש זכויות מסוימות וחירויות מוסדר, יכול להשתתף בתרגיל של כוח (באמצעות נציגים או ישירות). זה אפשרי בגלל חברה אזרחית מפותחת למדי, קיומם של מפלגות פוליטיות מתפקדות וארגונים ציבוריים, חופש ביטוי, רמה גבוהה של תרבות פוליטית וחוקית.

מה הם סימני שלטון החוק?

שלטון החוק השורר בכלתחומי החיים הציבוריים. זהו סוג של הגנה וארגון של זכויות אדם וחירויות. היא מסדירה את כללי ההתנהגות הנדרשים לכל, על בסיס עקרונות הצדק והשוויון. לחוק יש את הכוח המשפטי הגבוה ביותר. הוא מסדיר מעשים משפטיים אחרים ושולט בהיבטים החשובים ביותר של החיים החברתיים והפוליטיים.

החוקה היא מערכת של חוקים בסיסייםמדינה. היא משקפת את העקרונות המשפטיים של חיי הציבור ופעילותו. החוקה היא מודל אידיאלי של חברה משפטית.

הסימנים הנ"ל של שלטון החוק מאפשרים ליצור בארץ משטר של חוקיות וצו צודק בחברה.

פיתוח חינם של האישיות. המציאות של זכויותיה. סימנים אלה של שלטון החוק מכוונים כלפי החיים החברתיים-פוליטיים של החברה. חופש האדם הוא זכותו הבלתי ניתנת לערעור. לכן, לכל אדם יש מרחב מסוים של חופש, שאינו כפוף להתערבות ממשלתית.

לאדם יש את הזכויות הסטטוטוריות הבאות: אי-נכונות, ביטחון סוציאלי, חינוך, הגנה משפטית וכו '.

האחריות ההדדית של הפרט והמדינה. היחסים בין שני הצדדים צריכים להתבסס על עקרונות הצדק והשוויון. המדינה (כמוביל כוח פוליטי) מבטיחה את שמירתם ביחס לכל אזרח בחברה. הרשויות, בכפוף לנורמות משפטיות, אינן יכולות להפר את מרשםן, שכן הן נושאות באחריות מסוימת לאי-מילוי תפקידן. מערכות רגולטוריות של ערבויות (האחריות של הממשלה וסגניו לבוחרים ולגופים ממלכתיים, אחריות פלילית ומשמעתית של גורמים לאי קיום חובות וכו ') אינם כוללים את הופעת השרירות המינהלית. ציות לחוק הוא חובה על מנגנון המדינה.

אחריותו של אדם למדינה בנויה על אותם בסיסים משפטיים. השימוש בצורות של כפייה אינו צריך להפר את עקרונות החירות האישית.

סימנים אלה של שלטון החוק מבטיחים הגינות ושוויון.

הפרדת הכוח לידי הרשות המבצעת, השיפוטיתחקיקה. עיקרון זה מאפשר לך להשיג איזון, איזון ביחסים של גופים ממלכתיים, לבסס שליטה הדדית. כל ענף של כוח פועל באופן עצמאי, במסגרת סמכותו, ואינו מפריע לפעילויותיו של אחר.

המאפיינים העיקריים של שלטון החוק כולליםפלורליזם אידיאולוגי ופוליטי. היא מורכבת מתפקוד חופשי של מפלגות, עמותות, ארגונים שונים, הפועלים באופן בלעדי על פי הנורמות של החוקה. עקרון זה מניח גם את קיומם של זרמים אידיאולוגיים, תפיסות ודעות שונים.

כל התכונות הנ"ל מאפיינות את שלטון החוק. סימנים של מבנה המדינה הם ערבים ליציבות, חוקיות וחוק וסדר בחברה.

</ p>>
קרא עוד: